I. Tổng quan về luật hình sự
Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống các quy định pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội) ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tôi phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

II. Lĩnh vực pháp luật có liên quan đến luật hình sự
Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự Việt Nam là các quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm. Thông qua việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh khi có tội phạm xảy ra, luật hình sự Việt Nam tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội được Nhà nước bảo vệ, phát triển, tránh khỏi sự xâm hại của tội phạm. Luật Hình sựlà một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam tuy nhiên có mối quan  hệ chặt chẽ với các ngành luật khác với nhau trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Tố tụng hình sự, Luât xử phạt hành chính, Luật dân sự, Luật Thi hành án…nhằm tạo nên một thể thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Phương pháp quyền uy là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh quan hệ pháp luật hình sự. Trong đó nhà nước là chủ thể (chủ yếu) là có quyền và người phạm tội là chủ thể (chủ yếu) là có nghĩa vụ.

III. Cấu thành tội phạm
1. Cấu thành tội phạm:
Cấu thành tội là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính chất đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Dù các tội phạm có những biểu hiện hết sức đa dạng và phong phú với những nét riêng biệt thì chúng đều có chung một cấu trúc bao gồm bốn yếu tố hợp thành: khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm và chủ thể của tội phạm.

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại. Sở dĩ tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội là vì nó luôn đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội nhất định được luật hình sự bảo vệ. Không có sự xâm hại đến đối tượng bảo vệ của luật hình sự thì hành vi đó không thể coi là nguy hiểm cho xã hội vì thề cũng không thể là tội phạm.

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm, bao gồm hành vi nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả cũng như những biểu hiện bên ngoài khác (công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh phạm tội…). Trong các dấu hiện của mặt khách quan. Hành vi nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu bắt buộc phải có trong cấu thành của mọi tội phạm. Các dấu hiệu còn lại không bắt buộc phải có mặt trong mọi cấu thành tội phạm. Bất cứ tội phạm nào đều có những biểu hiện bên ngoài thế giới khách quan, ít nhất cũng phải có dấu hiệu về hành vi nguy hiểm cho xã hội. Những biểu hiện bên ngoài của tội phạm là những dấu hiệu thường được mô tả trong các quy phạm quy định về tội phạm cụ thể.

Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã được thực hiện tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Năng lực trách nhiệm hình sự và tuổi chịu trách nhiệm hình là hai dấu hiệu bắt buộc đối chủ thể của tội phạm. Bất kỳ một tội phạm nào cũng phải do một chủ thể nhất định thực hiện nên đây là một yếu tố của tội phạm. Những dấu hiệu đặc trung chung cho chủ thể tội phạm được quy định trong phần chung Bộ luật hình sự. Quy phạm pháp luật hình sự phần các tội phạm chỉ nêu ra những dấu hiệu riêng của chủ thể một tội phạm cụ thể.

Mặt chủ quan của tội phạm là mặt bên trong của tội phạm, bao gồm lỗi, mục đích và động cơ phạm tội. Trong các dấu hiệu của mặt chủ quan, lỗi là dấu hiệu bắt buộc phải có mặt trong cấu thành của tất cả các tội phạm, các dấu hiệu còn lại như mục đích và động cơ phạm tội không bắt nuộc phải quy định trong cấu thành tội pham. Xuất phát từ tính có lỗi của tội phạm nên mặt chủ quan là yếu tố không thể thiết được của tội phạm. Một hành vi được coi là không có lỗi thì không thể là tọi phạm dù nó có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

2. Phân loại tôi phạm
Phân loại tội phạm là phân chia các tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự thành các nhóm (loại) khác nhau dựa trên các căn cứ xác định nhằm vào mục đích nhất định. Tùy theo mục đích khác nhau mà tội phạm có thể được phân chia thành các nhóm khác nhau, dựa trên các căn cứ phân loại khác nhau.

Trong những căn cứ phân loại nêu trên, căn cứ để nhà làm luật phân loại tội phạm trong là dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng các quy định của Bộ Luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự quy định. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội hạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tợi ấy là đến 3 năm tù; Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù; Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất củ khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình (hiện tại tử hình đã được thay đổi bằng tiêm thuốc độc).

Như vây, căn cứ để nhà làm luật (Quốc hội) phân loại tôi phạm trong Điều 8 Bộ luật hình sự là tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

IV. Luật sư tư vấn Luật hình sự
- Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự:

Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm;
Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội;
Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan và khách quan của tội phạm để đánh giá về mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội.
- Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích;

- Tư vấn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự;

- Tư vấn và giúp khách hàng tìm, phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi, vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan cho khách hàng;

- Tư vấn giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;

- Tư vấn nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư vấn áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội… và nhiều vấn đề khác.

LUẬT SƯ TRANH TỤNG - THAM GIA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ.

Bên cạnh tư vấn để khách hàng nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Chúng tôi còn nhận tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự. Luật sư sẽ tiến hành các công việc sau:

Nguyên cứu hồ sơ, trao đổi tìm hiểu thông tin vụ án với khách hàng của mình.
Đưa ra những phương án cụ thể đối với hồ sơ vụ án, đánh giá điểm mạnh điểm yếu, đưa ra phương án xử lý vụ việc;
Giúp khách hàng hiểu rõ trình tự thủ tục. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Tiến hành thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa;
V.  Liên hệ Luật sư tư vấn
Tư vấn luật về hình sự là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật Sư hình sự phụ trách tư vấn và tham gia tranh tụng. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Phương Thùy cam kết sẽ tư vấn và thực hiện việc bào chữa, bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp cho quý khách.

Luật sư tư vấn dân sự miễn phí qua điện thoại: 0913932256